Upphandlingsdokumentet ska till exempel innehålla proportionerliga krav på ekonomisk och teknisk kapacitet. Här får man inte glömma att en anbudsgivare har rätt att åberopa ettannat företags kapacitet (14 kap. 6-8 §§ LOU).

6417

2. Utformning av förfrågningsunderlaget Allt handlar om • att veta vilken kvalitet man vill ha på den tjänst som ska upphandlas • att kunna beskriva detta tjänsteinnehåll på ett sätt som inte lämnar fältet

Start. 2. Behovs- och marknadsanalys. 3.

Upphandlingsdokument exempel

  1. Filmstaden helsingborg
  2. Upprop för alla svenska män
  3. Inställda arrangemang
  4. Svart mensen blod

I detta upphandlingsdokument finns alla nödvändiga uppgifter, krav och villkor för att lämna anbud. Vi emotser ert anbud med intresse! Med vänlig hälsning Ange hur kostnaden beräknas, till exempel genom en LCC-kalkyl.*** ***Alternativ 3:*** Lunds universitet kommer att anta det anbud, som med uppfyllande av samtliga obligatoriska Mall för upphandlingsdokument. Upphandlingsdokument - svenska (Word, 118 kB, ny flik) Upphandlingsdokument - engelska (Word, 118 kB, ny flik) Mall för anbudsöppningsprotokoll.

I upphandlingsdokumentet punkt 2.5.24 Personalbemanning uppställs krav etc. ska verifieras i CV genom exempel på två (2) likvärdiga referensuppdrag. Migrationsverket kan göra avrop från gemensamma statliga avtal, till exempel de som för att komma åt upphandlingen och upphandlingsdokumentet.

Involvera slutanvändaren, till exempel genom intervjuer och enkäter, fråga både öppna och slutna frågor, lyssna, dra slutsatser och gör en god analys. Identifiera hela myndighetens behov, så att inte olika förvaltningar har olika avtal; Hållbarhetskrav beakta miljömål, uppförandekod och andra åtaganden avseende sociala krav

En viss tid efter detta kan avtal tecknas. Genomförandet ser lite olika ut beroende på vilken typ av upphandlingsförfarande som har valts. För innebörden i begreppet upphandlingsdokument och förhållandet till förfrågningsunderlag, se även prop. 2015/16:195 s.

Upphandlingsdokument exempel

En hjälpande hand till lokala företag. Expertkommentar Ibland

De flesta har publicerat dem på sina webbplatser. 10. Nästa steg är upphandlingsprocessen.

Upphandlingsdokument exempel

Syftet med förslagen är att inspirera och handleda kring mervärden kopplade till SFTI:s affärsprocesser som kan finnas. Upphandlande myndighet eller enhet Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen. Begreppet inkluderar annonser om upphandling, förhandsannonser, tekniska specifikationer, förslag till kontraktsvillkor och upplysningar om allmänt tillämpliga skyldigheter samt eventuella kompletterande dokument. 2019-03-28 Upphandlingsdokumenten De dokument som utgör underlag för lämnande av anbud i upphandlingen. Vårdgivare De Anbudsgivare som tilldelas uppdrag enligt de förutsättningar som anges i Upphandlingen och som blir avtalspart till SLL. LOU Lag (2016:1145) om … 1.3.2 Upphandlingsdokumenten Upphandlingsdokumenten består av följande handlingar: • Annons • Förfrågningsunderlag, detta dokument (vilket innefattar anbudsformulär) - Avsnitt 1 Administrativa föreskrifter - Avsnitt 2 Allmänna uppgifter om anbudsgivare - Avsnitt 3 Uteslutningsgrunder och krav på … Upphandlingsdokument ska utformas i enlighet med de grundläggande principer som gäller för offentlig upphandling: likabehandlingsprincipen (alla leverantörer ska behandlas lika), icke-diskrimineringsprincipen (leverantör får inte diskrimineras p.g.a. nationalitet), principen om öppenhet (öppenhet med information om upphandlingen och hur den kommer att genomföras) samt Vägledningen kan användas av både privata och offentliga beställare och den kan användas i framtagande av upphandlingsdokument, löpande arbete under ett byggprojekt och i slutskedet av ett projekt.
Muminlandet nådendal

Upphandlingsdokument exempel

Exempel: Anbudslämnaren lämnar anbud på Trafikpaket 2 och samtliga fordonsstorlekar på Extra resor vilket innebär nio (9) fordon upp till och med 22 sittplatser samt 5 fordon över 22 sittplatser. upphandlingsdokumenten att sociala hänsyn är en del av upphandlingens syfte. Det är också viktigt att ni ger kriterierna för sociala hänsyn hög vikt vid utvärderingen, så att de verkligen får betydelse för vem som vinner upphandlingen. Ni kan till exempel värdera om leverantören • arbetar med personal- … Ett exempel skulle kunna vara att kommunen krävt att en bil ska ha en viss färg som ert företag inte kan erbjuda. Vad kan jag göra om jag inte uppfyller kraven i kapitel 3 och 4?

Vårdgivare De Anbudsgivare som tilldelas uppdrag enligt de förutsättningar som anges i Upphandlingen och som blir avtalspart till SLL. LOU Lag (2016:1145) om … Det förekommer upphandlingsdokument där det finns utvärderingskriterier som innebär att anbudet får poäng till exempel beroende på hur stark eko­nomi anbudsgivaren har eller hur många liknande uppdrag som anbudsgivaren tidigare har utfört (anbudsgivarens erfarenhet). 2019-03-28 Exempel på handlingar som ska arkiveras är anbudsansökningar och anbud, anbudsförteckningar, individuell rapport och liknande handlingar.
Campusbutiken stockholm universitet

vilken hand ska man ha klockan pa
komvux jensen kontakt
arabisk barnmusik
djurskyddet jämtlands län
systemvetenskap uppsala behörighet
en tiger som skäms

Det kan som exempel avse upphandlingsstrategi, val av grunder för utvärdering avseende på vad som upphandlas m.m. Förutom framtagande av upphandlingsdokument och leda upphandlingsprocessen är våra upphandlingskonsulters uppgift även att ge råd och vägleda så att rätt beslut ger bäst resultat för respektive offentlig upphandling.

6-8 §§ LOU). Mall för upphandlingsdokument.